Wydawca treści Wydawca treści

OSTOJE BIORÓŻNORODNOŚCI

W celu zintensyfikowania ochrony zasobów zamierającego i martwego drewna oraz organizmów z nim związanych na terenie Nadleśnictwa Warcino wyznaczono sieć ostoi różnorodności biologicznej.

 

Celem wyznaczenia ostoi różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych jest:

1.      Zwiększenie różnorodności biologicznej o organizmy związane ekologicznie z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych RDLP Szczecinek oraz zwiększenie tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem.

2.      Ochrona najlepiej zachowanych płatów siedlisk chronionych, zwłaszcza priorytetowych na podstawie załącznika Dyrektywy 92/43/EWG.

3.      Podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu siedlisk chronionych na podstawie załącznika Dyrektywy 92/43/EWG UE. (tzw. Dyrektywa Habitatowa Natura 2000) .

4.      Wdrożenie we wszystkich nadleśnictwach jasnych i precyzyjnych procedur służących pozostawianiu w lesie posuszu i rozkładającego się martwego drewna .

Wyznaczone ostoje różnorodności biologicznej stanowią równocześnie „ekosystemy reprezentatywne" wg definicji zawartej w „Zasadach, kryteriach i wskaźnikach dobrej gospodarki leśnej w Polsce" wg FSC (kryterium 6.4.)

Ostoje różnorodności biologicznej zostały wyznaczone na podstawie zarządzenia nr 7 z dnia 31.01.2014 r.  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Otwarte Zaproszenie do uczestnictwa i prac w Zespole Lokalnej Współpracy

Otwarte Zaproszenie do uczestnictwa i prac w Zespole Lokalnej Współpracy

Nadleśnictwo Warcino serdecznie zaprasza do członkostwa i uczestnictwa

w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy.

 

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) będzie organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie nadleśnictwa. Nadleśnictwo Warcino planuje w najbliższym czasie powołać ZLW, zgodnie z wytycznymi zarządzenia Dyrektora Lasów Państwowych nr 58 z dnia 5 lipca 2022 roku.

 

Zespół Lokalnej Współpracy składać się będzie z przedstawicieli samorządów, uczelni oraz osób i organizacji lokalnych zaangażowanych w problematykę leśną lub aktywnie korzystających z lasu, składających uwagi i pytania do nadleśnictwa, publikujących opracowania dotyczące lokalnych lasów, aktywnych w mediach społecznościowych.

 

Zespół Lokalnej Współpracy powołuje się w celu poprawy dialogu społecznego, wymiany informacji oraz konsultowania założeń do budowy projektu „Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwie Warcino na lata 2026-2035”. W szczególnych przypadkach możliwe jest omówienie bieżących zamierzeń gospodarczych z przedstawicielami lokalnej społeczności.

 

Osoby zainteresowane członkostwem w w/w Zespole mogą zgłaszać się do Pani Karoliny Gronostaj, Specjalisty Służby Leśnej ds. Społecznych funkcji lasu na adres @ : karolina.gronostaj@szczecinek.lasy.gov.pl w terminie do 05.05.2024r.