Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice
Budynek biurowy Nadleśnictwa Warcino posiada 2 kondygnacje użytkowe– piwnicę i parter. W piwnicy znajdują się pomieszczenia socjalne oraz techniczne dostępne dla personelu nadleśnictwa. Na parterze znajduje się sekretariat, pomieszczenia biurowe kadry zarządzającej, pomieszczenia biurowe wszystkich pracowników biurowych, Posterunek Straży Leśnej oraz sala narad. Wejście dla interesantów do biura Nadleśnictwa Warcino jest dostępne w godzinach 7:00-15:00. Wjazd na teren budynku biurowego możliwy jest od ulicy Gen. Władysława Sikorskiego oraz od ulicy Kwiatowej. Pojazdy gości oraz petentów parkowane są na stanowiskach wewnętrznego parkingu znajdującego się przed budynkiem, od strony wejścia głównego do biurowca. Pierwsze stanowisko od strony wejścia głównego do budynku biurowego zostało wyznaczone jako miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego, usytuowanego od strony parkingu siedziby nadleśnictwa prowadzi chodnik. Wejście główne do biura przystosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Posiada ono podjazd do drzwi wejściowych oraz dzwonek. Do budynku można również dostać się tylnym wejściem- od strony parkingu dla pracowników nadleśnictwa, które dostępne jest tylko dla personelu nadleśnictwa. Wejście główne, jak i tylne prowadzi do holu głównego. Wejście tylne posiada schody i nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą korzystanie z przejść osobom niepełnosprawnym. W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się na parterze przy holu. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 59 857 66 71 lub e-mailowo na adres warcino@szczecinek.lasy.gov.pl