Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN MIEJSC REKREACYJNYCH W NADLEŚNICTWIE WARCINO

Wykaz miejsc rekreacyjnych na terenie Nadleśnictwa Warcino:

1. Wiata turystyczna- Chomnica- Leśnictwo Kępice oddz. 12 o

2. Wiata turystyczna- Przyjezierze- Leśnictwo Przyjezierze oddz. 354 b

3. Wiata turystyczna- Kawka - Leśnictwo Przyjezierze oddz. 315 k

4. Wiata turystyczna- Przytocko- Leśnictwo Ciecholub oddz. 265 l

5. Miejsce biwakowania "Kawka"- Lesnictwo Przyjezierze oddz. 324 c

6. Miejsce biwakowania "Mnich"- Leśnictwo Potoczek oddz. 398 o


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Informacja o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino informuje, że jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa (w załączeniu Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego LP).

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) mogą być nabyte w szczególności:

a) Ich bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,

b) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,

c) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

a) być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),

b) mieć założoną księgę wieczystą,

c) mieć uregulowany stan prawny,

d) być nieobciążone na rzecz osób trzecich,

e) nie być przedmiotem sporów granicznych,

f) w EGiB być sklasyfikowane jako Ls albo RV, RVI, RVIz (w przypadku zapisów w mpzp dot. zalesienia),

g) mieć ustalone w terenie granice.

Uwaga: Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego LP, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 857-66-71 wew. 335.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. 2021 poz. 1718 z późn. zm.)

Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe