Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska

 

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie:   http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

    Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Warcino – plik w załączniku.

W dniach 01.04.-15.04.2014 roku Nadleśnictwo Warcino przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana  Bogdana Okuniewskiego, tel. 59 857 66 71  email: warcino@szczecinek.lasy.gov.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Informacja o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino informuje, że jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa (w załączeniu Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego LP).

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) mogą być nabyte w szczególności:

a) Ich bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,

b) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,

c) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

a) być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),

b) mieć założoną księgę wieczystą,

c) mieć uregulowany stan prawny,

d) być nieobciążone na rzecz osób trzecich,

e) nie być przedmiotem sporów granicznych,

f) w EGiB być sklasyfikowane jako Ls albo RV, RVI, RVIz (w przypadku zapisów w mpzp dot. zalesienia),

g) mieć ustalone w terenie granice.

Uwaga: Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego LP, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 857-66-71 wew. 335.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. 2021 poz. 1718 z późn. zm.)

Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe